PSYCHOLOGIA

mgr EWA KULCZAK-POROCHNAWIEC

Specjalista psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Konsultacja psychologiczna

To zazwyczaj jedno spotkanie mające na celu określenie problemu z jakim zgłasza się osoba, a także ustalenie i wybranie odpowiednich metod, narzędzi pracy. W przypadku diagnostyki psychologicznej konsultacja jest jednocześnie zebraniem wywiadu psychologicznego.

Diagnostyka psychologiczna

Celem diagnozy psychologicznej jest opis funkcjonowania osoby zgłaszającej się do psychologa-diagnosty. Określa on funkcjonowanie społeczne, emocjonalne, poznawcze, ale daje przede wszystkim informacje zwrotne osobie badanej, dalsze zalecenia, np. do podjęcia psychoterapii, czy kontaktu z lekarzem innej specjalności, np. z neurologiem. Diagnostykę psychologiczną wykonuje się często na prośbę lekarza psychiatry, gdyż jest ona niezwykle pomocna w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych. Nie dotyczy ona jednak tylko osób z zaburzeniami psychicznymi, takiej diagnostyce może poddać się każdy, kto ma chęć lepiej poznać i zrozumieć samego siebie.

Diagnoza psychologiczna powstaje w oparciu o wywiad psychologiczny, obserwację i stosowane testy psychologiczne. Zazwyczaj jest to kilka spotkań (w zależności od tego, czy jest to pełna diagnostyka, czy tylko dotyczy wybranego obszaru funkcjonowania, np. intelektu). Po zakończonym cyklu spotkań osoba badana otrzymuje pisemną opinię psychologiczną wraz z interpretacją wyników uzyskanych w testach.

Diagnostyka psychologiczna obejmuje:

  1. Diagnoza poziomu inteligencji (IQ) – ocena za pomocą rzetelnych testów psychologicznych ogólnej sprawności intelektualnej (w tym werbalnej i niewerbalnej)
  2. Diagnoza osobowości – stworzenie profilu osobowości osoby badanej za pomocą psychologicznych testów osobowości. Profil osobowości zawiera m.in. poziom przystosowania, obraz świata, obraz samego siebie, reakcje na stres (mechanizmy obronne), kontrolę emocjonalną, podstawowe potrzeby, cechy charakteru, zasoby psychologiczne, relacje interpersonalne. To diagnoza w kierunku zaburzeń psychicznych (zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychotycznych), ale też problemów osobowościowych
  3. Diagnoza neuropsychologiczna – ocena funkcji poznawczych (koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność grafomotoryczna, koncentracja uwagi, krótkotrwała pamięć wzrokowa i słuchowa) za pomocą  rzetelnych testów neuropsychologicznych, badająca jednocześnie czy ewentualne zaburzenia mają związek z organicznymi zmianami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego
  4. Diagnoza w kierunku otępienia – ocena za pomocą testów psychologicznych stopnia głębokości otępienia

Interwencja kryzysowa

Jest formą pomocy dla osoby, która przechodzi przez kryzys, czyli taki moment swojego życia, w którym oddziaływanie negatywnych emocji jest tak silne, że jej funkcjonowanie jest zaburzone i sama nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Celem interwencji kryzysowej jest dotarcie do źródła problemu, opracowanie przez psychologa wspólnie z Klientem planu działania, udzielanie wsparcia, które mają na celu wyjście z kryzysu. Interwencja kryzysowa nie jest psychoterapią.

Psychoedukacja i wsparcie psychologiczne osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Psychoedukacja osób z zaburzeniami psychicznymi, a także ich rodzin ma na celu przekazywanie wiedzy na temat konkretnych zaburzeń psychicznych. Nadrzędnym celem jest dostarczenie wiedzy i nauczenie rozpoznawania zwiastunów choroby psychicznej (np. jej nawrotu). Najczęściej stosowana jest w przypadku zaburzeń psychicznych takich jak depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia urojeniowe, i inne.

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Każdą diagnostykę psychologiczną poprzedza zawsze spotkanie konsultacyjne, które jest jednocześnie wywiadem psychologicznym niezbędnym przy wystawianiu opinii.

INTELIGENCJA

– Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R (PL)

OSOBOWOŚĆ

– MMPI 2

– NEO-PI-R

– SCID I

– SCID II

– Test Kolorów Maxa Luschera

– Test Barwnych Piramid

FUNKCJE POZNAWCZE

– Triada Organiczna – (Bender, Graham-Kendall, Benton)

– diagnostyka otępienia za pomocą kilku testów

Pełna diagnostyka psychologiczna = intelekt + osobowość + funkcje poznawcze

Konsultacja – 150 PLN

Pełna diagnostyka psychologiczna (testy) – 450 PLN

 

mgr MARZENA CZYŻEWSKA-PASEK

Dyplomowany psycholog i certyfikowany psychoterapeuta specjalizujący się w nurcie poznawczo – behawioralnym (CBT). Certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej o numerze 847.

W pracy terapeutycznej wykorzystuje metody terapii poznawczo behawioralnej (cognitive–behavioral therapy – CBT) i w jej ramach także metody tzw. trzeciej fali: dialektyczną terapię behawioralną (DBT), terapię opartą na akceptacji i zaangażowaniu (ACT) i Terapię Schematów.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu:
– zaburzeń lękowych:
(lęk paniczny – napady paniki, fobie, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, natręctwa (zaburzenie obsesyjno- kompulsyjne), lęk o zdrowie)
– depresji:
(obniżony nastrój, smutek, drażliwość, choroba afektywna dwubiegunowa)
– trudności adaptacyjnych:
(silny stres, poczucie nieradzenia sobie z bieżącymi trudnościami, nadmierne wymagania (perfekcjonizm), trudności z asertywnością i obniżona wiara w siebie)
– bezsenności
– trudności życiowych i strat


Indywidualna sesja terapeutyczna (50 min) – 130 PLN

Konsultacja – 130 PLN