Polityka prywatności

 

Adres naszej strony internetowej to: in-med.pl

W związku z wizytą na stronie in-med.pl informujemy, że w każdym przypadku korzystania z usług Przychodni Wielospecjalistycznej IN-MED koniecznejest pozyskanie oraz odpowiednie przetwarzanie danych osobowych pacjenta. Przetwarzanie danych osobowych ma również miejsce w razie skorzystania przez osobę zainteresowaną z  zapytania pocztą elektroniczną na adres email: rejestracja@in-med.pl

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Przychodnię Wielospecjalistyczną IN-MED uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku działalności Przychodni Wielospecjalistycznej IN-MED jest Magdalena Glos,prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą IN-MED GLOS MAGDALENA, ul. Rodzinna 101, Kłodzko 57-300, NIP 8971694587, 
  tel. 48 781 009 600, 74 600 50 45, email: rejestracja@in-med.pl,
 2. przetwarzanie obejmuje wyłącznie dane osobowe przekazane przez pacjenta (osobę zainteresowaną),
 3. jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe wrażliwe, tj. dotyczące stanu zdrowia, to wymaga uprzedniej, pisemnej zgody pacjenta,
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest obligatoryjna, ale jej nieudzielenie może uniemożliwić lub istotnie utrudnić (ograniczyć) skorzystanie z usług Przychodni Wielospecjalistycznej IN-MED,
 5. z zastrzeżeniem konsekwencji opisanych w pkt 4 zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpłynie na legalność przetwarzania zaistniałego do tego momentu,
 6. maksymalny okres przechowywania danych osobowych nie jest sprecyzowany, ale administrator będzie weryfikował zasadność ich przechowywania co najmniej raz na 12 miesięcy od miesiąca następującego po zakończeniu realizacji usługi przez Przychodnię Wielospecjalistyczną IN-MED,
 7. dane nie będą przekazywane poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, ale mogą być przekazywane podmiotom trzecim, a w tym organom administracji państwowej w zakresie koniecznym dla realizacji praw i obowiązków administratora lub osoby, której dane dotyczą,
 8. pacjentowi lub innej osobie, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo ich przenoszenia i zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. pacjentowi lub innej osobie, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu przysługuje prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na prawidłowość przetwarzania,
 10. dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
 11. postawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.